Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên tỉnh/TP
Huyện
30 A
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Thôn CT135
Tổng toàn vùng:219162914428 
Tỉnh TRÀ VINH 119162914428
Tỉnh TIỀN GIANG 100000
Tổng toàn vùng:219162914428