Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh GIA LAI - Vùng Tây Nguyên
 

- K Bang, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:311373746
Huyện KÔNG CHRO 1112126
Huyện KRÔNG PA 13101016
Huyện KBANG 158819
Huyện IA PA 02775
Tổng toàn tỉnh:311373746