Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh HÀ TĨNH - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

- Vũ Quang, Hương Khê (theo QĐ 615/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:511182318
Huyện HƯƠNG KHÊ 5710149
Huyện VŨ QUANG 04899
Tổng toàn tỉnh:511182318