Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh KON TUM - Vùng Tây Nguyên
 

- Đắk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:35424214
Huyện ĐĂK GLEI 0111115
Huyện TU MƠ RÔNG 0011110
Huyện KON PLONG 00990
Huyện SA THẦY 31772
Huyện KON RẪY 03447
Tổng toàn tỉnh:35424214