Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh HÀ GIANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh HÀ GIANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:0910310341
Huyện HOÀNG SU PHÌ 0223233
Huyện XÍN MẦN 0118187
Huyện ĐỒNG VĂN 02171715
Huyện MÈO VẠC 0117177
Huyện YÊN MINH 0117177
Huyện QUẢN BẠ 0211112
Tổng toàn tỉnh:0910310341