Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh PHÚ YÊN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

- Đồng Xuân, Sông Hinh (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:28121221
Huyện SÔNG HINH 137711
Huyện ĐỒNG XUÂN 155510
Tổng toàn tỉnh:28121221