Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh LAI CHÂU - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
- Nậm Nhùn (theo QĐ 1791/QĐ-TTg)
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:220656549
Huyện SÌN HỒ 1318186
Huyện MƯỜNG TÈ 0113131
Huyện PHONG THỔ 05131312
Huyện NẬM NHÙN 02993
Huyện THAN UYÊN 14776
Huyện TÂN UYÊN 055521
Tổng toàn tỉnh:220656549