Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh LÀO CAI - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

 - Văn Bàn, Sa Pa, Bát Xát (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:7129510044
Huyện BÁT XÁT 3317203
Huyện VĂN BÀN 13191916
Huyện BẮC HÀ 1218188
Huyện SA PA 2016160
Huyện MƯỜNG KHƯƠNG 04121417
Huyện SI MA CAI 0013130
Tổng toàn tỉnh:7129510044