Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh BẮC KẠN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh BẮC KẠN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:4220208
Huyện BA BỂ 4210108
Huyện PÁC NẶM 0010100
Tổng toàn tỉnh:4220208