Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh LẠNG SƠN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Bình Gia, Đình Lập (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:5027270
Huyện BÌNH GIA 3017170
Huyện ĐÌNH LẬP 2010100
Tổng toàn tỉnh:5027270