Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh QUẢNG NAM - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
- Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang (theo Quyết định 615/QĐ-TTg và 293/QĐ-TTg)
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:25616219
Huyện BẮC TRÀ MY 2011110
Huyện NAM GIANG 0111117
Huyện PHƯỚC SƠN 0111111
Huyện NAM TRÀ MY 0010100
Huyện TÂY GIANG 019100
Huyện ĐÔNG GIANG 029911
Tổng toàn tỉnh:25616219