Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh NGHỆ AN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
- Quỳ Châu (theo QĐ 293/QĐ-TTg)
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:47545545
Huyện KỲ SƠN 1119197
Huyện TƯƠNG DƯƠNG 1215159
Huyện QUẾ PHONG 12111120
Huyện QUỲ CHÂU 129109
Tổng toàn tỉnh:47545545