Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh QUẢNG NGÃI - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh QUẢNG NGÃI - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:113535533
Huyện BA TƠ 08121418
Huyện SƠN HÀ 0311119
Huyện SƠN TÂY 00990
Huyện TÂY TRÀ 00990
Huyện TRÀ BỒNG 11882
Huyện MINH LONG 01444
Tổng toàn tỉnh:113535533