Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh CAO BẰNG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Thạch An (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:312768124
Huyện HÀ QUẢNG 1315165
Huyện BẢO LẠC 0215156
Huyện THẠCH AN 1213146
Huyện BẢO LÂM 0113134
Huyện HẠ LANG 1310130
Huyện THÔNG NÔNG 0110103
Tổng toàn tỉnh:312768124