Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh THANH HÓA - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh THANH HÓA - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:1218797944
Huyện QUAN HÓA 0216166
Huyện NHƯ XUÂN 2115154
Huyện BÁ THƯỚC 46131312
Huyện QUAN SƠN 0310104
Huyện THƯỜNG XUÂN 449913
Huyện LANG CHÁNH 21883
Huyện MƯỜNG LÁT 01882
Tổng toàn tỉnh:1218797944