Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh HÒA BÌNH - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Đà Bắc, Kim Bôi (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:422223334
Huyện KIM BÔI 31781918
Huyện ĐÀ BẮC 15141416
Tổng toàn tỉnh:422223334