Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh BÌNH THUẬN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Bình Thuận

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Trụ sở: 408 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062 3812440 - Fax: 062 3812599

E-mail: dtbinhthuan@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Mai Sên

Trưởng ban

062 3812444

0919003185
062 3824346

Trương Ngọc Phúc

Phó Trưởng ban

062 3812450

0913932568
062 3823976

K'Rẻm Phó Trưởng ban 062 3812447 0918784770
062 3812447
Thanh Thị Minh Hiền Phó Trưởng ban 0623813186 0919003867
Văn Phòng    0623812446  
Thanh Tra   062 3810670  
Phòng Chính sách Nghiệp Vụ   062 3811960  
Phòng Tuyên truyề̀n   062 3739184  
Trung tâm Dịch vụ Miền núi   0623739153  


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP