Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh TRÀ VINH - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, Số 10, đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh.

Điện thoại: 074.3852478

(Theo công văn số 106/BDT-KHCS của UBDT tỉnh Trà Vinh ban hành ngày 08 tháng 7 năm 2014, Tỉnh Trà Vinh không thành lập Ban Chỉ đạo  CT135 riêng và được lồng ghép vào Ban chỉ đạo giảm nghèo chung của tỉnh)

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP