Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh HÀ TĨNH - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Hà Tĩnh

Tên cơ quan: Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh

Trụ sở: Số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 039. 3892777

E-mail: dthatinh@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Nguyễn Minh Tuấn Trưởng phòng  039 3892777 0983435397
 
Nguyễn Mạnh Hà, 
Vì Thị Thanh
Chuyên viên  039 3892777 0987670687
0983548546

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP