Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh TUYÊN QUANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

Tỉnh Tuyên Quang

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Trụ sở: Tổ 14, phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang

Điện thoại: 027 3818135 - 027 3812880 Fax: 027 3817094

E-mail: dttuyenquang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

       

Phạm Trung Cương

 

Phó Trưởng ban 027 3818134 0912457045
Văn Phòng   027 3818135 Fax: 3817094
Phòng Chính Sách Dân Tộc  

027 3813880

 

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp        027 3816135

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP