Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Thành phố LÀO CAI - Tỉnh LÀO CAI - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH 135 THÀNH PHỐ LÀO CAI
 
TT Họ và tên Chức vụ cơ quan Chức vụ Ban chỉ đạo ĐT cơ quan ĐT di động Email
9  Đặng Văn Hợp TP Dân tộc TP Lào Cai Thành viên BCĐ GNBV huyện 0203821236 0975314234

sondantoc86

@gmail.com.vn