Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Huyện BẢO YÊN - Tỉnh LÀO CAI - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH 135 HUYỆN BẢO YÊN
 
STT Họ và tên Chức vụ cơ quan Chức vụ Ban chỉ đạo ĐT cơ quan ĐT di động Email
1  Đỗ Ngọc Dung TP Dân tộc huyện Bảo Yên Thành viên BCĐ GNBV huyện 0203876196 0912194890

 pdtbaoyen

@gmail.com.vn