Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh VĨNH LONG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 

Tỉnh Vĩnh Long

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long

Trụ sở: 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, Thành phố Vĩnh Long

Điện thoại: 070 3832943 - 070 3834001

E-mail: dtvinhlong@cema.gov.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Thạch Dương

Trưởng ban

 070 3830390

0969 742310

Lê Chí Toàn

Phó Trưởng ban

070 3834001

0913140257

Huỳnh Văn Dũ

Phó Trưởng ban

070 3834001

0987980388

Văn phòng   070 3832943  
Phòng Thanh tra   070 3830360  
Phòng Chính sách   070 3830360  

 

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP