Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh LẠNG SƠN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Tỉnh Lạng Sơn

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Trụ sở: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng

Điện thoại: 025 3810429Fax: 025 3810932

E-mail: dtlangson@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Triệu Sành Lẩy

Trưởng ban

025 3811274

0913 278 277

Vi Hữu Bình

Phó Trưởng ban

025 3810344

 0912 203 029
0253 872601

Phùng Văn Bình Phó Trưởng ban 025 3818865

0913053261

Triệu Thắng Khì Phó Trưởng ban 025 3812069 0982292717
Triệu Văn Lạng Phó Trưởng ban 0912119127  
Phòng Đầu tư xây dựng   025 3810470  
Văn phòng   025 3814172 Fax: 025 3810932
Phòng Chính sách   025 3813811  
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp   025 3814820  
Phòng Thanh tra   0253 814171  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP