Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh NGHỆ AN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Nghệ An

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Trụ sở: Số 3 Đinh Bạt Tụy, K14, phường Trường Thi, thành phố Vinh

Điện thoại038 3843103 -  Fax: 038 3592901

Websitehttp://bdt.nghean.gov.vn

E-mail:  bdt@nghean.gov.vn  /  dtnghean@cema.gov.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Lương Quang Kình

Trưởng ban

038 3594434

0983157545
 038 3844767

Lô Xuân Vinh

Phó Trưởng ban

 038 3846450

0912267116
038 3831638

Nguyễn Đình Yên

Phó Trưởng ban

038 8602185 

  0912070899

Lương Văn Khánh Phó Trưởng ban   0916017376
Văn Phòng   038 3843103   
 
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp  

038 3592662

  
 
Phòng Chính Sách   038 3849883
 
Thanh Tra   038 3841026
 

Phòng Định Canh Định Cư
 
  038 3592981  

Trung tâm Tư vẫn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số
 
    0982890808

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP