Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh KHÁNH HÒA - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

 

Theo công văn số 122/BDT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2014, Tỉnh Khánh Hòa chưa thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 135

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP