Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh SƠN LA - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

Tỉnh Sơn La

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Trụ sở: Tổ 8, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La

Điện thoại: 022 3850746 - 022 3851012 Fax: 022 3850737

E-mail: dtsonla@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Đặng Hùng

Trưởng ban

022 3850746

0913258526

 

     

Lường Bun Tỉnh

Phó Trưởng ban

 022 3751822

0986686767

Nguyễn Vũ Điền

Phó Trưởng ban

022 3852009  
Lường Văn Toán

Phó Trưởng ban

022 3799479  
Thào Xuân Nếnh

Phó Trưởng ban

022 3850745  
Phòng Thanh tra   022 3851012  
Văn phòng   022 3851011  
Phòng Chính sách   022 3851013  
Văn thư   022 3850744  
Phòng Kế hoạch   022 3751558  


  (Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP