Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh ĐIỆN BIÊN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

Tỉnh Điện Biên Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Trụ sở Tổ 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0230 3836470

Emaildtdienbien@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Lò Văn Thoạn

Trưởng ban

0230 3836474

0918645568
0230 3826800

Hoàng Quý

Phó Trưởng ban

0230 3836473

0912974921

Giàng A Dình Phó Trưởng ban 0230 3836476 0948002798
Chu Thùy Liên Phó Trưởng ban 0230 3825346  
Văn phòng   0230 3836470 Fax: 0230 3810972
Phòng Chính sách   0230 3836471  
Phòng Dân tộc Tuyên truyền   0230 3836481  
Phòng Thanh tra   0230 3836480  

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP