Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh BẮC GIANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

Tỉnh Bắc Giang

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Trụ sở: Tầng 5, Khu nhà liên cơ quan khối Đảng, Đoàn thể Quảng trường 3/2 Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3857329

E-mail: dtbacgiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Nguyễn Hồng Luân
 

Trưởng ban

0240 3822662  0913057873
 
Nhữ Văn Nam

 Phó Trưởng ban

0240 3554124  0988125707
Chu Quý Minh

 Phó Trưởng ban

0240 3554106  0943665868
Văn Phòng   0240 3857329  
Phòng Chính Sách   0240 3554077  
Phòng Thông Tin Tuyên truyền

 

0240 3851412
 
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp   0240 3554076  
Phòng Thanh Tra   0240 3554078  

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP