Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh BÌNH THUẬN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh BÌNH THUẬN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:5812101021
Huyện BẮC BÌNH 123335
Huyện HÀM THUẬN BẮC 72332
Huyện HÀM THUẬN NAM 70220
Huyện TÁNH LINH 103117
Huyện TUY PHONG 31111
Huyện ĐỨC LINH 121004
Huyện HÀM TÂN 72002
Tổng toàn tỉnh:5812101021