Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh TRÀ VINH - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 

- Trà Cú (theo QĐ 615/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:1916292928
Huyện TRÀ CÚ 2310103
Huyện CẦU NGANG 30660
Huyện CHÂU THÀNH 23556
Huyện TIỂU CẦN 14558
Huyện CÀNG LONG 02115
Huyện CẦU KÈ 33115
Huyện DUYÊN HẢI 01111
Thành phố TRÀ VINH 80000
Tổng toàn tỉnh:1916292928