Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên tỉnh/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn vùng:186118103622 
Tỉnh TRÀ VINH 191629144
Tỉnh HẬU GIANG 228430
Tỉnh BẠC LIÊU 414868
Tỉnh AN GIANG 288213
Tỉnh VĨNH LONG 64111
Tỉnh KIÊN GIANG 5412421
Thành phố CẦN THƠ 0102
Tỉnh CÀ MAU 29251193
Tỉnh SÓC TRĂNG 243044240
Tổng toàn vùng:186118103622