Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh SÓC TRĂNG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh SÓC TRĂNG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2430444472
Huyện CHÂU THÀNH 01771
Huyện MỸ TÚ 13558
Huyện MỸ XUYÊN 33554
Huyện NGÃ NĂM 03559
Huyện RẦN ĐỀ 30550
Huyện KẾ SÁCH 064410
Huyện THẠNH TRỊ 33446
Huyện CÙ LAO DUNG 30330
Huyện LONG PHÚ 06339
Thị xã VĨNH CHÂU 153325
Thành phố SÓC TRĂNG 100000
Tổng toàn tỉnh:2430444472