Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh THỪA THIÊN HUẾ - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh THỪA THIÊN HUẾ - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2216101419
Huyện A LƯỚI 6510143
Huyện HƯƠNG THỦY 20000
Huyện HƯƠNG TRÀ 41001
Huyện NAM ĐÔNG 74007
Huyện PHONG ĐIỀN 21001
Huyện PHÚ LỘC 15007
Tổng toàn tỉnh:2216101419