Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh YÊN BÁI - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh YÊN BÁI - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:48607272241
Huyện VĂN CHẤN 410171751
Huyện MÙ CANG CHẢI 1013130
Huyện TRẠM TẤU 0111111
Huyện LỤC YÊN 311101055
Huyện VĂN YÊN 314101039
Huyện YÊN BÌNH 9116647
Huyện TRẤN YÊN 7123346
Thị xã NGHĨA LỘ 41222
Thành phố YÊN BÁI 170000
Tổng toàn tỉnh:48607272241