Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh CÀ MAU - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh CÀ MAU - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2925111143
Huyện ĐẦM DƠI 345510
Huyện U MINH 22444
Huyện TRẦN VĂN THỜI 44227
Thành phố CÀ MAU 140000
Huyện CÁI NƯỚC 31001
Huyện NĂM CĂN 02003
Huyện NGỌC HIỂN 04005
Huyện PHÚ TÂN 02005
Huyện THỚI BÌNH 36008
Tổng toàn tỉnh:2925111143