Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh GIA LAI - Vùng Tây Nguyên
 

- K Bang, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:77707577247
Huyện KÔNG CHRO 1112126
Huyện KRÔNG PA 13101016
Huyện KBANG 158819
Huyện IA PA 02775
Huyện ĐAK ĐOA 665516
Huyện ĐỨC CƠ 163524
Huyện IA GRAI 265513
Huyện MANG YANG 255527
Huyện CHƯ PĂH 654429
Huyện CHƯ PRÔNG 794430
Huyện CHƯ PƯH 324412
Huyện CHƯ SÊ 474417
Huyện ĐAK PƠ 24229
Huyện PHÚ THIỆN 352216
Thị xã AN KHÊ 110000
Thị xã AYUN PA 44008
Thành phố PLEIKU 230000
Tổng toàn tỉnh:77707577247