Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh BÌNH PHƯỚC - Vùng Đông Nam Bộ
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh BÌNH PHƯỚC - Vùng Đông Nam Bộ chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:762292123
Huyện LỘC NINH 113282
Huyện BÙ ĐỐP 24160
Huyện BÙ ĐĂNG 131221
Huyện BÙ GIA MẬP 107129
Huyện ĐỒNG PHÚ 63224
Huyện HỚN QUẢN 102114
Thị xã BÌNH LONG 51001
Huyện CHƠN THÀNH 41001
Thị xã ĐỒNG XOÀI 80000
Thị xã PHƯỚC LONG 70001
Tổng toàn tỉnh:762292123