Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh HÀ TĨNH - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

- Vũ Quang, Hương Khê (theo QĐ 615/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2038495789
Huyện HƯƠNG SƠN 512151826
Huyện HƯƠNG KHÊ 5710149
Huyện VŨ QUANG 04899
Huyện KỲ ANH 847712
Huyện CẨM XUYÊN 20330
Huyện ĐỨC THỌ 02226
Huyện LỘC HÀ 00220
Huyện CAN LỘC 051114
Huyện THẠCH HÀ 041113
Tổng toàn tỉnh:2038495789