Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Huyện VĨNH LỘC - Tỉnh THANH HÓA - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Huyện VĨNH LỘC - Tỉnh THANH HÓA - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên xã/phường/thị trấn
Số thôn
ĐBKK
 Tổng toàn huyện:16
Xã Vĩnh An 23
Xã Vĩnh Hùng 25
Xã Vĩnh Hưng 22
Xã Vĩnh Long 24
Xã Vĩnh Quang 21
Xã Vĩnh Thịnh 21
 Tổng toàn huyện:16