Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh THÁI NGUYÊN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Võ Nhai (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:3641488234
Huyện ĐẠI TỪ 14143234
Huyện ĐỊNH HÓA 1617230
Huyện VÕ NHAI 069134
Huyện ĐỒNG HỶ 66677
Huyện PHÚ LƯƠNG 64677
Huyện PHÚ BÌNH 21455
Huyện PHỔ YÊN 03346
Thị xã SÔNG CÔNG 01001
Thành phố THÁI NGUYÊN 70000
Tổng toàn tỉnh:3641488234