Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh BÀ RỊA - VŨNG TÀU - Vùng Đông Nam Bộ
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh BÀ RỊA - VŨNG TÀU - Vùng Đông Nam Bộ chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2253311
Huyện CHÂU ĐỨC 131222
Huyện XUYÊN MỘC 54119
Huyện TÂN THÀNH 40000
Tổng toàn tỉnh:2253311