Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh KON TUM - Vùng Tây Nguyên
 

- Đắk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2519535665
Huyện ĐĂK GLEI 0111115
Huyện TU MƠ RÔNG 0011110
Huyện KON PLONG 00990
Huyện SA THẦY 31772
Huyện NGỌC HỒI 14363
Huyện ĐĂK TÔ 31558
Huyện KON RẪY 03447
Huyện ĐĂK HÀ 252223
Thành phố KON TUM 1641117
Tổng toàn tỉnh:2519535665