Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh HÀ GIANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh HÀ GIANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:233214014098
Huyện HOÀNG SU PHÌ 0223233
Huyện XÍN MẦN 0118187
Huyện ĐỒNG VĂN 02171715
Huyện MÈO VẠC 0117177
Huyện YÊN MINH 0117177
Huyện VỊ XUYÊN 6216168
Huyện QUẢN BẠ 0211112
Huyện BẮC MÊ 03101013
Huyện QUANG BÌNH 177712
Huyện BẮC QUANG 1094419
Thành phố HÀ GIANG 62005
Tổng toàn tỉnh:233214014098