Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh BÌNH ĐỊNH - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh BÌNH ĐỊNH - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:1314262647
Huyện AN LÃO 028810
Huyện VĨNH THẠNH 01885
Huyện HOÀI ÂN 23447
Huyện VÂN CANH 034416
Huyện PHÙ MỸ 10110
Huyện TÂY SƠN 24115
Huyện HOÀI NHƠN 01004
Huyện PHÙ CÁT 50000
Thành phố QUY NHƠN 20000
Huyện TUY PHƯỚC 10000
Tổng toàn tỉnh:1314262647