Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh TÂY NINH - Vùng Đông Nam Bộ
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Tỉnh TÂY NINH - Vùng Đông Nam Bộ chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:2100180
Huyện CHÂU THÀNH 50060
Huyện BẾN CẦU 10050
Huyện TÂN CHÂU 70040
Huyện TÂN BIÊN 20030
Huyện DƯƠNG MINH CHÂU 10000
Huyện HÒA THÀNH 10000
Thị xã TÂY NINH 40000
Tổng toàn tỉnh:2100180