Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Thành phố HÀ NỘI - Vùng Đồng bằng Sông Hồng
 
Thông tin giới thiệu địa bàn của Thành phố HÀ NỘI - Vùng Đồng bằng Sông Hồng chưa được cập nhật !
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:572217
Huyện BA VÌ 151113
Huyện MỸ ĐỨC 00110
Huyện CHƯƠNG MỸ 10000
Huyện QUỐC OAI 02004
Huyện THẠCH THẤT 30000
Tổng toàn tỉnh:572217