Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh PHÚ YÊN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

- Đồng Xuân, Sông Hinh (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:818191934
Huyện SÔNG HINH 137711
Huyện SƠN HOÀ 35667
Huyện ĐỒNG XUÂN 155510
Thị xã SÔNG CẦU 00110
Huyện PHÚ HOÀ 01001
Huyện TÂY HOÀ 31002
Huyện TUY AN 03003
Tổng toàn tỉnh:818191934