Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh LAI CHÂU - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
- Nậm Nhùn (theo QĐ 1791/QĐ-TTg)
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:922777758
Huyện SÌN HỒ 1318186
Huyện MƯỜNG TÈ 0113131
Huyện PHONG THỔ 05131312
Huyện TAM ĐƯỜNG 1112124
Huyện NẬM NHÙN 02993
Huyện THAN UYÊN 14776
Huyện TÂN UYÊN 055521
Thị xã LAI CHÂU 61005
Tổng toàn tỉnh:922777758