Bạn đang xem cây địa bàn thuộc 3 KV ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN THUỘC PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC CỦA Tỉnh TUYÊN QUANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Lâm Bình (theo QĐ 293/QĐ-TTg)

ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
ĐBKK
Tổng toàn tỉnh:36495661245
Huyện CHIÊM HÓA 57141639
Huyện YÊN SƠN 416111276
Huyện NA HANG 129922
Huyện SƠN DƯƠNG 10167964
Huyện HÀM YÊN 378839
Huyện LÂM BÌNH 01775
Thành phố TUYÊN QUANG 130000
Tổng toàn tỉnh:36495661245